Năm học 2017 - 2018

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Chi bộ

1

Trấn Vũ Dũng


Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
2

Lê Thị Xuân Dung


Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3

Đỗ Tấn Nhạn


Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn

Ban giám hiệu

1

Đỗ Tấn Nhạn

Điện thoại:
02743549126
Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
2

Lê Thị Xuân Dung

Điện thoại:
02743549127
Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3

Trấn Vũ Dũng

Điện thoại:
02743549128
Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng

Ban chấp hành công đoàn

1

Trần Minh Tuấn


Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
2

Nguyễn Thị Thu Hương


Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Hương
3

Nguyễn Văn Trương


Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương

Tổ chuyên môn

1

Phan Thị Thu Châu


Email: chaupttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Phan Thị Thu Châu
2

Đỗ Thị Thu


Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
3

Huỳnh Thị Hải Yến


Email: yenhththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Huỳnh Thị Hải Yến
4

Nguyễn T Thuý Vân


Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
5

Nguyễn Thị Hương


Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
6

Bùi Thị Hồng


Email: hongbtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Bùi Thị Hồng
7

Trịnh Thi Nga


Email: ngattthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Trịnh Thi Nga
8

Võ Thị Thu Bắc


Email: bacvttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 2
ĐHSP
Võ Thị Thu Bắc
9

Bùi Thị Hà


Email: habtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Thị Hà
10

Pham Thị Tuyết


Email: tuyetptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Pham Thị Tuyết
11

Trương Thị Thuý Thanh


Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Trương Thị Thuý Thanh
12

Võ Thị Ngọc Nga


Email: ngavtnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 3
ĐHSP
Võ Thị Ngọc Nga
13

Cù Thị Thúy Vân


Email: vancttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Cù Thị Thúy Vân
14

Lê Thị Xuân Hồng


Email: hongltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Xuân Hồng
15

Võ Thị Tình


Email: tinhvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Võ Thị Tình
16

Đinh Thị Thắm


Email: thamdtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Đinh Thị Thắm
17

Vũ Thị Xây


Email: xayvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 4
ĐHSP
Vũ Thị Xây
18

Trương Thị Hồng Thanh


Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Trương Thị Hồng Thanh
19

Nguyễn Thị Thu Hương


Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
20

Vũ Đức Tuyến


Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến
21

Vũ Thị Kim Nga


Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
22

Lê Thị Hà


Email: haltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Hà
23

Thái Thị Thơm


Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 5
ĐHSP
Thái Thị Thơm
24

Hoàng Thị Hiền


Email: hienhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Hoàng Thị Hiền
25

Đinh Thị Đức


Email: ductthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đinh Thị Đức
26

Nhâm Thị Huyền


Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
27

Nguyễn Thị Phương Uyên


Email: uyenntpthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Phương Uyên
28

Đỗ Thị Mỳ


Email: mydtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đỗ Thị Mỳ
29

Vũ Văn Quyết


Email: quyetvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Thanh nhân dân
ĐHSP
Vũ Văn Quyết
30

Nguyễn Công Bằng


Email: bangncthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Công Bằng
31

Trần Minh Tuấn


Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Chủ tịch CĐ
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
32

Huỳnh Thị Kim Liên


Email: lienhtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Huỳnh Thị Kim Liên
33

Lê Thị Hồng


Email: hongltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Hồng
34

Bùi Văn Thanh Vũ


Email: vubvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Văn Thanh Vũ
35

Nguyễn Thanh Diến


Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn  Thanh Diến
36

Mai Thị Thanh Loan


Email: loanmttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Mai Thị Thanh Loan
37

Lê Thị Kỷ


Email: kyltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Lê Thị Kỷ
38

Nguyễn Thị Kim Ngân


Email: nganntkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổ văn phòng

1

Nguyễn Văn Trương


Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
Phó tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
2

Đinh Thị Hiền


Email: hiendtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thư viện
ĐHSP
Đinh Thị Hiền
3

Phạm Thị Lần


Email: lanptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
TPTĐ TNTP HCM
ĐHSP
Phạm Thị Lần
4

Hồ Tiên Nam


Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
5

Phan Văn Ngọc Anh


Email: anhpvnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
XMPC
Trung cấp
Phan Văn Ngọc Anh
6

Vũ Văn Lượng


Email: luongvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Văn Lượng
7

Lê Thanh Minh


Email: minhltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Lê Thanh Minh
8

Trần Văn Du


Email: dutvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Trần Văn Du
9

Nguyễn Thị Cẩm Giang


Email: giangntcthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
ĐH
Nguyễn Thị Cẩm Giang
10

Nguyễn Thị Thúy Chung


Email: chungnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Thúy Chung
11

Phan Thị Gái


Email: gaiptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên phục vụ Phan Thị Gái
12

Trần Hoàng Kim


Email: kimththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên văn thư Trần Hoàng Kim
13

Võ Thị Bích Tuyền


Email: tuyenvtbthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên y tế Võ Thị Bích Tuyền

Năm học 2018 - 2019


Email:nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:02743549126
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Chi bộ năm 2018-2019

1

Lê Thị Xuân Dung


Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
2

Đỗ Tấn Nhạn


Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
3

Trấn Vũ Dũng


Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
4

Hồ Tiên Nam


Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
5

Nguyễn Văn Trương


Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
6

Phan Văn Ngọc Anh


Email: anhpvnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Phan Văn Ngọc Anh
7

Phạm Thị Lần


Email: lanptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Phạm Thị Lần
8

Đinh Thị Hiền


Email: hiendtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đinh Thị Hiền
9

Đỗ Thị Thu


Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
10

Thái Thị Thơm


Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Thái Thị Thơm
11

Nguyễn Thanh Diến


Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Nguyễn  Thanh Diến
12

Trương Thị Thuý Thanh


Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Trương Thị Thuý Thanh
13

Nhâm Thị Huyền


Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
14

Vũ Thị Kim Nga


Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
15

Vũ Đức Tuyến


Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến
16

Vũ Thị Xây


Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Thị Xây
17

Trương Thị Hồng Thanh


Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Trương Thị Hồng Thanh
18

Hoàng Thị Hiền


Email: hienhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Hoàng Thị Hiền
19

Đinh Thị Đức


Email: ductthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đinh Thị Đức
20

Vũ Văn Quyết


Email: quyetvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Văn Quyết
21

Đỗ Thị Mỳ


Email: mydtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đỗ Thị Mỳ
22

Trần Minh Tuấn


Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
CT công đoàn
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
23

Lê Thị Xuân Hồng


Email: hongltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Lê Thị Xuân Hồng
24

Lê Thị Kỷ


Email: kyltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
CĐSP
Lê Thị Kỷ

Ban giám hiệu năm 2018-2019

1

Đỗ Tấn Nhạn


Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
2

Lê Thị Xuân Dung


Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3

Trấn Vũ Dũng


Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng

Ban chấp hành Công đoàn 2018-2019

1

Trần Minh Tuấn


Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Trần Minh Tuấn
2

Nguyễn Thị Thu Hương


Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
3

Nguyễn Văn Trương


Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương

Tổ chuyên môn năm 2018-2019

1

Đỗ Thị Thu


Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
2

Nguyễn T Thuý Vân


Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
3

Nguyễn Thị Hương


Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
4

Trịnh Thi Nga


Email: ngattthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Trịnh Thi Nga
5

Nguyễn Thị Kim Ngân


Email: nganntkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Ngân
6

Bùi Thị Hồng


Email: hongbtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Bùi Thị Hồng
7

Thái Thị Thơm


Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 2
ĐHSP
Thái Thị Thơm
8

Nguyễn Thanh Diến


Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Nguyễn  Thanh Diến
9

Trương Thị Thuý Thanh


Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Trương Thị Thuý Thanh
10

Phan Thị Thu Châu


Email: chaupttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Phan Thị Thu Châu
11

Đinh Thị Thắm


Email: thamdtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Đinh Thị Thắm
12

Võ Thị Ngọc Nga


Email: ngavtnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 3
ĐHSP
Võ Thị Ngọc Nga
13

Bùi Thị Hà


Email: habtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Thị Hà
14

Pham Thị Tuyết


Email: tuyetptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Pham Thị Tuyết
15

Cù Thị Thúy Vân


Email: vancttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Cù Thị Thúy Vân
16

Nhâm Thị Huyền


Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 4
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
17

Nguyễn Thị Thu Hương


Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
18

Vũ Thị Kim Nga


Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
19

Võ Thị Tình


Email: tinhvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Võ Thị Tình
20

Vũ Đức Tuyến


Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến

Ban đại diện cha mẹ HS 2018-2019

1

Cao Văn Tuấn

Trưởng Ban đại diện Cao Văn Tuấn
2

Trần Minh Phúc

Phó BĐD Trần Minh Phúc
3

Nguyễn Thị Hạnh

Phó BĐD Nguyễn Thị Hạnh
Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

CV số 306/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: Giáo án trực tuyến

Ngày ban hành: 27/11/2023

CV số 304/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: thực hiện PCGDMN

Ngày ban hành: 27/11/2023

QĐ số 53/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/07/2023. Trích yếu: QĐ BDTX

Ngày ban hành: 18/07/2023

CV số 305/PGDĐT

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: thi Olympic tiếng Anh

Ngày ban hành: 27/11/2023

QĐ số 92/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: QĐ công nhận

Ngày ban hành: 17/11/2023

QĐ số 96/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: BGK hội thi

Ngày ban hành: 17/11/2023

QĐ số 95/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: QĐ thành lập BTC

Ngày ban hành: 17/11/2023

lịch tuần

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: lịch làm việc

Ngày ban hành: 27/11/2023

CV số 301/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Thi trực tuyến

Ngày ban hành: 22/11/2023

CV số 300/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: triển khai thực hiện...ATGT

Ngày ban hành: 22/11/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay148
  • Tháng hiện tại19,581
  • Tổng lượt truy cập1,180,201
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây