Năm học 2017 - 2018
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chi bộ
1 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
2 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
Ban giám hiệu
4 Đỗ Tấn Nhạn
Điện thoại:
02743549126
Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
5 Lê Thị Xuân Dung
Điện thoại:
02743549127
Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
6 Trấn Vũ Dũng
Điện thoại:
02743549128
Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
Ban chấp hành công đoàn
7 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
8 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Hương
9 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
Tổ chuyên môn
10 Phan Thị Thu Châu

Email: chaupttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Phan Thị Thu Châu
11 Đỗ Thị Thu

Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
12 Huỳnh Thị Hải Yến

Email: yenhththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Huỳnh Thị Hải Yến
13 Nguyễn T Thuý Vân

Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
14 Nguyễn Thị Hương

Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
15 Bùi Thị Hồng

Email: hongbtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Bùi Thị Hồng
16 Trịnh Thi Nga

Email: ngattthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Trịnh Thi Nga
17 Võ Thị Thu Bắc

Email: bacvttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 2
ĐHSP
Võ Thị Thu Bắc
18 Bùi Thị Hà

Email: habtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Thị Hà
19 Pham Thị Tuyết

Email: tuyetptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Pham Thị Tuyết
20 Trương Thị Thuý Thanh

Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Trương Thị Thuý Thanh
21 Võ Thị Ngọc Nga

Email: ngavtnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 3
ĐHSP
Võ Thị Ngọc Nga
22 Cù Thị Thúy Vân

Email: vancttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Cù Thị Thúy Vân
23 Lê Thị Xuân Hồng

Email: hongltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Xuân Hồng
24 Võ Thị Tình

Email: tinhvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Võ Thị Tình
25 Đinh Thị Thắm

Email: thamdtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Đinh Thị Thắm
26 Vũ Thị Xây

Email: xayvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 4
ĐHSP
Vũ Thị Xây
27 Trương Thị Hồng Thanh

Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Trương Thị Hồng Thanh
28 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
29 Vũ Đức Tuyến

Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến
30 Vũ Thị Kim Nga

Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
31 Lê Thị Hà

Email: haltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Hà
32 Thái Thị Thơm

Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 5
ĐHSP
Thái Thị Thơm
33 Hoàng Thị Hiền

Email: hienhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Hoàng Thị Hiền
34 Đinh Thị Đức

Email: ductthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đinh Thị Đức
35 Nhâm Thị Huyền

Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
36 Nguyễn Thị Phương Uyên

Email: uyenntpthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Phương Uyên
37 Đỗ Thị Mỳ

Email: mydtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đỗ Thị Mỳ
38 Vũ Văn Quyết

Email: quyetvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Thanh nhân dân
ĐHSP
Vũ Văn Quyết
39 Nguyễn Công Bằng

Email: bangncthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn Công Bằng
40 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Chủ tịch CĐ
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
41 Huỳnh Thị Kim Liên

Email: lienhtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Huỳnh Thị Kim Liên
42 Lê Thị Hồng

Email: hongltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Hồng
43 Bùi Văn Thanh Vũ

Email: vubvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Văn Thanh Vũ
44 Nguyễn Thanh Diến

Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Nguyễn  Thanh Diến
45 Mai Thị Thanh Loan

Email: loanmttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Mai Thị Thanh Loan
46 Lê Thị Kỷ

Email: kyltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Lê Thị Kỷ
47 Nguyễn Thị Kim Ngân

Email: nganntkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tổ văn phòng
48 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
Phó tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
49 Đinh Thị Hiền

Email: hiendtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thư viện
ĐHSP
Đinh Thị Hiền
50 Phạm Thị Lần

Email: lanptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
TPTĐ TNTP HCM
ĐHSP
Phạm Thị Lần
51 Hồ Tiên Nam

Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
52 Phan Văn Ngọc Anh

Email: anhpvnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
XMPC
Trung cấp
Phan Văn Ngọc Anh
53 Vũ Văn Lượng

Email: luongvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Văn Lượng
54 Lê Thanh Minh

Email: minhltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Lê Thanh Minh
55 Trần Văn Du

Email: dutvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bảo vệ Trần Văn Du
56 Nguyễn Thị Cẩm Giang

Email: giangntcthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
ĐH
Nguyễn Thị Cẩm Giang
57 Nguyễn Thị Thúy Chung

Email: chungnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Thúy Chung
58 Phan Thị Gái

Email: gaiptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên phục vụ Phan Thị Gái
59 Trần Hoàng Kim

Email: kimththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên văn thư Trần Hoàng Kim
60 Võ Thị Bích Tuyền

Email: tuyenvtbthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên y tế Võ Thị Bích Tuyền
Năm học 2018 - 2019
Email:nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:02743549126
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chi bộ năm 2018-2019
1 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
2 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
3 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
4 Hồ Tiên Nam

Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
5 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
6 Phan Văn Ngọc Anh

Email: anhpvnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Phan Văn Ngọc Anh
7 Phạm Thị Lần

Email: lanptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Phạm Thị Lần
8 Đinh Thị Hiền

Email: hiendtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đinh Thị Hiền
9 Đỗ Thị Thu

Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
10 Thái Thị Thơm

Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Thái Thị Thơm
11 Nguyễn Thanh Diến

Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Nguyễn  Thanh Diến
12 Trương Thị Thuý Thanh

Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Trương Thị Thuý Thanh
13 Nhâm Thị Huyền

Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
14 Vũ Thị Kim Nga

Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
15 Vũ Đức Tuyến

Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến
16 Vũ Thị Xây

Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Thị Xây
17 Trương Thị Hồng Thanh

Email: thanhtththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Trương Thị Hồng Thanh
18 Hoàng Thị Hiền

Email: hienhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Hoàng Thị Hiền
19 Đinh Thị Đức

Email: ductthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đinh Thị Đức
20 Vũ Văn Quyết

Email: quyetvvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Vũ Văn Quyết
21 Đỗ Thị Mỳ

Email: mydtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Đỗ Thị Mỳ
22 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
CT công đoàn
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
23 Lê Thị Xuân Hồng

Email: hongltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Lê Thị Xuân Hồng
24 Lê Thị Kỷ

Email: kyltthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
CĐSP
Lê Thị Kỷ
Ban giám hiệu năm 2018-2019
25 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
26 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
27 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
Ban chấp hành Công đoàn 2018-2019
28 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Trần Minh Tuấn
29 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
30 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
Tổ chuyên môn năm 2018-2019
31 Đỗ Thị Thu

Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
32 Nguyễn T Thuý Vân

Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
33 Nguyễn Thị Hương

Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
34 Trịnh Thi Nga

Email: ngattthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Trịnh Thi Nga
35 Nguyễn Thị Kim Ngân

Email: nganntkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Ngân
36 Bùi Thị Hồng

Email: hongbtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Bùi Thị Hồng
37 Thái Thị Thơm

Email: thomttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 2
ĐHSP
Thái Thị Thơm
38 Nguyễn Thanh Diến

Email: dienntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Nguyễn  Thanh Diến
39 Trương Thị Thuý Thanh

Email: thanhtttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Trương Thị Thuý Thanh
40 Phan Thị Thu Châu

Email: chaupttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Phan Thị Thu Châu
41 Đinh Thị Thắm

Email: thamdtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Đinh Thị Thắm
42 Võ Thị Ngọc Nga

Email: ngavtnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 3
ĐHSP
Võ Thị Ngọc Nga
43 Bùi Thị Hà

Email: habtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Bùi Thị Hà
44 Pham Thị Tuyết

Email: tuyetptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Pham Thị Tuyết
45 Cù Thị Thúy Vân

Email: vancttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Cù Thị Thúy Vân
46 Nhâm Thị Huyền

Email: huyenntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 4
ĐHSP
Nhâm Thị Huyền
47 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
48 Vũ Thị Kim Nga

Email: ngavtkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Thị Kim Nga
49 Võ Thị Tình

Email: tinhvtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Võ Thị Tình
50 Vũ Đức Tuyến

Email: tuyenvdthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Vũ Đức Tuyến
Ban đại diện cha mẹ HS 2018-2019
51 Cao Văn Tuấn
Trưởng Ban đại diện Cao Văn Tuấn
52 Trần Minh Phúc
Phó BĐD Trần Minh Phúc
53 Nguyễn Thị Hạnh
Phó BĐD Nguyễn Thị Hạnh
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 2
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 1
 
  •   Hôm nay 54
  •   Tháng hiện tại 14,917
  •   Tổng lượt truy cập 515,062